đáp án phần quy luật di truyền


¤ Ðáp án PHẦN MENDEL –PHAN LI PHÂN LI ĐỘC LẬP
1.B[1] 2.A[1] 3.C[1] 4.A[1] 5.B[1]
6.A[1] 7.A[1] 8.B[1] 9.B[1] 10.D[1]
11.D[1] 12.B[1] 13.C[1] 14.C[1] 15.C[1]
16.D[1] 17.C[1] 18.C[1] 19.B[1] 20.A[1]
21.C[1] 22.C[1] 23.D[1] 24.[1] 25.A[1]
26.D[1] 27.D[1] 28.B[1] 29.B[1] 30.B[1]
31.A[1] 32.B[1] 33.C[1] 34.A[1] 35.B[1]
36.C[1] 37.A[1] 38.C[1] 39.D[1] 40.A[1]

¤ Ðáp án của TƯƠNG TÁC GEN:
1.A[1] 2.B[1] 3.D[1] 4.D[1] 5.D[1]
6.B[1] 7.A[1] 8.D[1] 9.D[1] 10.D[1]
11.D[1] 12.C[1] 13.B[1] 14.B[1] 15.D[1]
16.A[1] 17.D[1] 18.C[1]

¤ Ðáp án của LIÊN KẾT GEN :
1.B[1] 2.B[1] 3.C[1] 4.A[1] 5.D[1]
6.A[1] 7.D[1] 8.A[1] 9.C[1] 10.A[1]
11.B[1] 12.C[1]

¤ Ðáp án của hoán vị gen:
1.D[1] 2.B[1] 3.C[1] 4.B[1] 5.D[1]
.C[1] 7.D[1] 8.A[1] 9.D[1] 10.A[1]
11.A[1] 12.A[1] 13.B[1] 14.A[1] 15.B[1]
16.D[1] 17.B[1] 18.A[1] 19.B[1] 20.C[1]
21.A[1] 22.B[1] 23.B[1] 24.A[1] 25.D[1]
26.C[1] 27.A[1] 28.A[1] 29.D[1] 30.C[1]
¤ Ðáp án của LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH
1.C[1] 2.D[1] 3.A[1] 4.B[1] 5.C[1]
6.C[1] 7.D[1] 8.B[1] 9.C[1] 10.D[1]
11.D[1] 12.C[1] 13.B[1] 14.C[1] 15.C[1]
16.B[1] 17.C[1] 18.D[1] 19.B[1] 20.D[1]
21.D[1] 22.B[1] 23.B[1] 24.D[1] 25.C[1]
26.B[1] 27.B[1] 28.B[1] 29.A[1] 30.A[1]
31.A[1] 32.A[1] 33.B[1] 34.B[1] 35.D[1]
36.B[1] 37.D[1] 38.B[1]

¤ Ðáp án của ẢNH HƯỞNG CỦA MT ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN KIỂU GEN:
1.C[1] 2.B[1] 3.A[1] 4.B[1] 5.B[1]
6.A[1] 7.D[1] 8.C[1] 9.C[1] 10.A[1]
11.B[1] 12.C[1] 13.B[1] 14.A[1] 15.C[1]
16.B[1] 17.B[1] 18.C[1] 19.B[1] 20.D[1]
21.C[1] 22.B[1] 23.B[1]

¤ Ðáp án của DI TRUYỀN QUẦN THỂ
1.B[1] 2.C[1] 3.B[1] 4.B[1] 5.D[1]
6.C[1] 7.C[1] 8.D[1] 9.C[1] 10.A[1]
11.C[1] 12.D[1] 13.A[1] 14.B[1] 15.C[1]
16.C[1] 17.B[1] 18.B[1] 19.B[1] 20.D[1]
21.A[1] 22.A[1] 23.D[1] 24.C[1] 25.A[1]
26.B[1] 27.C[1] 28.D[1] 29.B[1]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: