dap an nhung phan con lai


¤ Ðáp án của bằng chứng tiến hoá
1.B[1] 2.D[1] 3.C[1] 4.B[1] 5.B[1] 6.A[1] 7.A[1] 8.A[1] 9.A[1] 10.C[1]
11.A[1] 12.D[1] 13.D[1] 14.B[1] 15.B[1] 16.C[1] 17.B[1] 18.A[1] 19.C[1] 20.A[1]
21.C[1] 22.B[1] 23.D[1] 24.A[1] 25.B[1] 26.D[1] 27.D[1] 28.C[1] 29.A[1] 30.D[1]
31.C[1] 32.A[1] 33.D[1] 34.A[1] 35.C[1] 36.A[1] 37.B[1] 38.A[1] 39.B[1] 40.A[1]
41.A[1] 42.B[1] 43.C[1]

¤ Ðáp án của lamac & đacuyn
1.A[1] 2.A[1] 3.B[1] 4.C[1] 5.C[1] 6.A[1] 7.D[1] 8.A[1] 9.A[1] 10.C[1]
11.C[1] 12.A[1] 13.B[1] 14.D[1] 15.A[1] 16.B[1] 17.A[1] 18.A[1] 19.D[1] 20.D[1]
21.C[1] 22.B[1] 23.B[1] 24.B[1] 25.D[1] 26.D[1] 27.D[1] 28.D[1] 29.D[1]

¤ Ðáp án của thuyết tiến hoá tổng hợp
1.A[1] 2.D[1] 3.C[1] 4.B[1] 5.A[1] 6.D[1] 7.C[1] 8.C[1] 9.D[1] 10.B[1]
11.D[1] 12.C[1] 13.C[1] 14.B[1] 15.A[1] 16.B[1] 17.B[1] 18.A[1] 19.A[1] 20.A[1]
21.C[1] 22.D[1] 23.C[1] 24.B[1] 25.C[1] 26.A[1] 27.D[1] 28.B[1] 29.B[1] 30.B[1]
31.A[1] 32.D[1] 33.D[1] 34.B[1] 35.C[1] 36.D[1] 37.A[1] 38.B[1] 39.D[1] 40.C[1]
41.A[1] 42.A[1] 43.A[1] 44.B[1]

¤ Ðáp án của hình thành loài:
1.D[1] 2.A[1] 3.A[1] 4.D[1] 5.C[1] 6.B[1] 7.A[1] 8.A[1] 9.B[1] 10.A[1]
11.A[1] 12.B[1] 13.D[1] 14.B[1] 15.B[1] 16.D[1] 17.D[1] 18.B[1]

¤ Ðáp án của PHÁT SINH SỰ SỐNG
1.C[1] 2.D[1] 3.B[1] 4.[1] 5.C[1] 6.A[1] 7.C[1] 8.C[1] 9.A[1] 10.A[1]
11.B[1] 12.A[1] 13.A[1] 14.A[1] 15.B[1] 16.A[1] 17.B[1] 18.D[1] 19.D[1] 20.C[1]
21.A[1] 22.B[1] 23.B[1] 24.B[1] 25.B[1] 26.D[1] 27.B[1] 28.D[1] 29.B[1] 30.D[1]
31.C[1] 32.B[1] 33.B[1] 34.B[1] 35.A[1] 36.A[1] 37.C[1] 38.A[1] 39.B[1] 40.C[1]
41.B[1] 42.A[1] 43.D[1] 44.D[1]

¤ Ðáp án của suphat sinh loai nguoi:
1.B[1] 2.D[1] 3.A[1] 4.B[1] 5.C[1] 6.B[1] 7.B[1] 8.C[1] 9.D[1] 10.C[1]
11.B[1] 12.C[1] 13.B[1] 14.A[1] 15.C[1] 16.D[1] 17.B[1] 18.D[1] 19.D[1] 20.C[1]
21.A[1] 22.C[1]

¤ Ðáp án của cá thể :
1.A[1] 2.A[1] 3.A[1] 4.A[1] 5.C[1] 6.C[1] 7.A[1] 8.D[1] 9.C[1] 10.B[1]
11.A[1] 12.D[1] 13.A[1] 14.B[1] 15.D[1] 16.D[1] 17.A[1] 18.B[1] 19.C[1] 20.C[1]
21.C[1] 22.C[1] 23.C[1] 24.C[1] 25.C[1] 26.B[1] 27.B[1] 28.C[1] 29.D[1] 30.C[1]
31.B[1] 32.A[1] 33.D[1] 34.B[1] 35.B[1] 36.D[1] 37.B[1] 38.A[1] 39.C[1] 40.C[1]
41.B[1] 42.C[1] 43.B[1] 44.B[1] 45.B[1] 46.B[1] 47.C[1] 48.D[1] 49.A[1] 50.A[1]
51.B[1] 52.D[1] 53.C[1] 54.C[1] 55.C[1] 56.A[1] 57.D[1] 58.B[1] 59.B[1] 60.A[1]
61.B[1] 62.C[1] 63.B[1] 64.A[1] 65.B[1] 66.C[1] 67.A[1] 68.A[1] 69.A[1] 70.B[1]
71.A[1] 72.D[1] 73.B[1] 74.A[1] 75.C[1] 76.A[1]

¤ Ðáp án của quần xã và hệ sinh thái.
1.C[1] 2.C[1] 3.A[1] 4.C[1] 5.C[1] 6.A[1] 7.A[1] 8.A[1] 9.B[1] 10.A[1]
11.B[1] 12.D[1] 13.C[1] 14.D[1] 15.A[1] 16.B[1] 17.A[1] 18.A[1] 19.D[1] 20.C[1]
21.C[1] 22.B[1] 23.D[1] 24.B[1] 25.D[1] 26.C[1] 27.D[1] 28.D[1] 29.B[1] 30.A[1]
31.C[1] 32.A[1] 33.D[1] 34.A[1] 35.A[1] 36.A[1] 37.A[1] 38.C[1] 39.C[1] 40.A[1]
41.C[1] 42.B[1] 43.D[1] 44.B[1] 45.B[1] 46.D[1] 47.D[1] 48.D[1] 49.A[1] 50.D[1]
51.C[1] 52.C[1] 53.B[1] 54.C[1] 55.B[1]

¤ Ðáp án của ĐỀ 1:
1.D[1] 2.D[1] 3.B[1] 4.B[1] 5.B[1] 6.B[1] 7.C[1] 8.D[1] 9.B[1] 10.B[1]
11.A[1] 12.A[1] 13.C[1] 14.C[1] 15.D[1] 16.D[1] 17.C[1] 18.C[1] 19.D[1] 20.A[1]
21.C[1] 22.A[1] 23.A[1] 24.B[1] 25.C[1] 26.D[1] 27.C[1] 28.C[1] 29.C[1] 30.B[1]
31.B[1] 32.C[1] 33.B[1] 34.C[1] 35.C[1] 36.A[1] 37.C[1] 38.A[1] 39.B[1] 40.A[1]

¤ Ðáp án của ĐỀ 2.
1.D[1] 2.B[1] 3.B[1] 4.B[1] 5.A[1] 6.A[1] 7.A[1] 8.A[1] 9.D[1] 10.C[1]
11.C[1] 12.D[1] 13.B[1] 14.B[1] 15.C[1] 16.C[1] 17.A[1] 18.A[1] 19.D[1] 20.C[1]
21.B[1] 22.C[1] 23.A[1] 24.A[1] 25.C[1] 26.A[1] 27.A[1] 28.A[1] 29.C[1] 30.A[1]
31.C[1] 32.B[1] 33.A[1] 34.D[1] 35.B[1] 36.D[1] 37.A[1] 38.C[1] 39.C[1] 40.C[1]

¤ Ðáp án của ĐỀ 3
1.A[1] 2.C[1] 3.B[1] 4.C[1] 5.C[1] 6.A[1] 7.C[1] 8.D[1] 9.D[1] 10.C[1]
11.A[1] 12.C[1] 13.B[1] 14.C[1] 15.B[1] 16.A[1] 17.A[1] 18.D[1] 19.A[1] 20.A[1]
21.C[1] 22.A[1] 23.D[1] 24.C[1] 25.A[1] 26.C[1] 27.C[1] 28.B[1] 29.D[1] 30.B[1]
31.A[1] 32.A[1] 33.A[1] 34.A[1] 35.A[1] 36.C[1] 37.D[1] 38.B[1] 39.D[1] 40.C[1]
Đây là phần đáp án của những phần còn lại
¤ Ðáp án của 6:
1.B[1] 2.B[1] 3.B[1] 4.C[1] 5.C[1] 6.A[1] 7.D[1] 8.D[1] 9.D[1] 10.D[1]
11.B[1] 12.B[1] 13.C[1] 14.C[1] 15.D[1] 16.D[1] 17.A[1] 18.B[1] 19.B[1] 20.C[1]
21.B[1] 22.C[1] 23.C[1] 24.A[1] 25.[1] 26.A[1] 27.A[1] 28.D[1] 29.A[1] 30.B[1]
31.C[1] 32.A[1] 33.D[1] 34.C[1] 35.D[1] 36.C[1] 37.C[1] 38.A[1] 39.B[1] 40.B[1]
Đếp nh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s